Skip links

ELAP Logo

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật từ ELAP.

Tiếng Anh
425-747-7274

Español
425-620-2778

Về chúng tôi

Chúng ta làm gì

Tham gia

Kết nối với chúng tôi

© 2021 Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Eastside

Tenants: Due to high volume, our Housing Stability Program is offering 30-minute phone advice appointments only. Please note that we are unable to guarantee appointments with an attorney.
This is default text for notification bar