Skip links

Báo cáo & Tài chính

Đọc Báo cáo tác động và Báo cáo tài chính gần đây nhất của chúng tôi

Chúng tôi là những người quản lý cẩn thận khoản đầu tư của các nhà tài trợ của chúng tôi. ELAP (Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Eastside) là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3. Số ID thuế liên bang của chúng tôi là: 91-1471384. Bạn có thể xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của chúng tôi tại đây:

Năm tài chính '19

Năm tài chính '18

Năm tài chính '17
IRS Biểu mẫu 1023

501 (c) (3) Miễn trừ

Báo cáo tác động của chúng tôi

X