Skip links

Điều khoản sử dụng

Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Eastside (ELAP) sở hữu và điều hành trang web này.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở đây và trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

ELAP duy trì trang web này để cung cấp quyền truy cập vào thông tin pháp lý và các dịch vụ giới thiệu.

Trang web này cung cấp lời khuyên pháp lý.

Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu âm thanh và video, hình ảnh, văn bản, đồ họa, biểu trưng, thiết kế, giao diện, phần mềm, thông tin, dữ liệu và nội dung khác liên quan đến dịch vụ (“Nội dung”) chịu sự điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ.

Bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo pháp lý nào khác được đánh dấu trên Nội dung.

Bạn chỉ được phép truy cập và sử dụng Nội dung cho Phi thương mại các mục đích phù hợp với Điều khoản sử dụng.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng (“nhãn hiệu”) được sử dụng trên trang web này là nhãn hiệu của ELAP hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu. Các nhãn hiệu của ELAP bao gồm, nhưng không giới hạn, tên ELAP và Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Eastside; Nội dung của ELAP và biểu tượng của ELAP.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các dịch vụ trực tuyến không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của ELAP. ELAP không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web đó. Sử dụng các liên kết đó đến các trang web của bên thứ ba và tự chịu rủi ro.

Việc bao gồm một liên kết trên trang web này không có nghĩa là ELAP xác nhận trang web của bên thứ ba cũng như ELAP được liên kết với chủ sở hữu hoặc nhà tài trợ của trang web bên thứ ba.

Tuyên bố và Bảo đảm

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu, bài đăng, phản hồi hoặc bài gửi của người dùng thuộc bất kỳ loại nào mà bạn gửi đến trang web này sẽ KHÔNG:

  • vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác;
  • chứa bất kỳ tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào khác

Bạn có trách nhiệm xác minh tình trạng hiện hành của pháp luật

Sự bồi thường

Bạn chịu trách nhiệm cho các hành động của bạn trên trang web này.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ ELAP vô hại, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu và người cấp phép tương ứng của họ đối với trang web, dịch vụ hoặc nội dung từ và chống lại tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí ( bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, mẫu mực và gián tiếp) và phí luật sư hợp lý, do bạn sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc không có khả năng sử dụng trang web, dịch vụ hoặc nội dung, hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản sử dụng.

Nội dung của bên thứ ba

ELAP có thể cung cấp nội dung của bên thứ ba trên trang web. ELAP không xác nhận hoặc đánh giá nội dung của bên thứ ba và ELAP không chịu trách nhiệm về các hành động, đệ trình hoặc thiếu sót của bên thứ ba. ELAP sẽ không chịu trách nhiệm về Nội dung do Người dùng gửi hoặc Nội dung của bên thứ ba gây ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

Từ chối bảo hành

KHÁC NHƯ ĐƯỢC NÓI RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC THEO YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT, TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ ELAP KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM CỤ THỂ NÀO VỀ TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB.

VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM NỘI DUNG) LÀ RỦI RO CỦA BẠN.

Trách nhiệm hữu hạn

NGOẠI TRỪ THEO YÊU CẦU CỦA LUẬT ÁP DỤNG, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, SỰ CỐ, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC NÀO HOẶC CÁC THIỆT HẠI ẤN ĐỘ KHÁC, PHÁT SINH NGOÀI:

  • VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG
  • BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG BỞI TRANG WEB
  • BẤT KỲ YÊU CẦU BẤT KỲ PHÂN PHỐI CHO LỖI, SỨ MỆNH HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ / HOẶC NỘI DUNG
  • TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ ĐẾN HOẶC THAY ĐỔI DỮ LIỆU HOẶC TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA BẠN
  • BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG

Tính hiệu lực từng phần

Nếu một điều khoản hoặc một phần cụ thể của Thỏa thuận này không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hoặc phần nào khác.

Chia sẻ thông tin bắt buộc hợp pháp

Bạn cho phép ELAP cung cấp thông tin liên quan đến bạn và các hoạt động của bạn để tuân thủ luật hiện hành hoặc phản hồi lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc các yêu cầu hợp pháp khác, hoặc theo cách khác được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư.

Các sửa đổi

ELAP có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn sử dụng trang web này sau bất kỳ sửa đổi nào cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng mới.

Sửa đổi lần cuối 6-24-21

X