Skip links

Tham gia Nguyên nhân của chúng tôi

Bạn có thể hành động ngay hôm nay để giải quyết sự bất công

Cách để Giúp đỡ

Quyên góp

Bạn có thể giúp chúng tôi theo đuổi sự công bằng và bình đẳng cho Quận King. Mọi khoản đóng góp đều quan trọng. Làm một món quà ngay hôm nay .

Tình nguyện viên

Chúng ta có một rộng nhiều tình nguyện viên o các cơ hội để tham gia và tạo ra sự khác biệt. Tìm hiểu về nhu cầu tình nguyện của chúng tôi .

Là một Pro Bono Luật sư

Hãy giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi của những người ở Quận King không có khả năng thuê luật sư. Chúng tôi cung cấp các cơ hội một lần và liên tục để tình nguyện dành thời gian và kiến thức chuyên môn của bạn. Tìm hiểu về việc trở thành Luật sư Pro Bono.

Trở thành Đối tác Công ty

Nhà tài trợ một Sự kiện hoặc chương trình ELAP , đóng góp cho công ty, hoặc tổ chức một chiến dịch trao tặng nơi làm việc. Các đối tác kinh doanh và nền tảng của chúng tôi là yếu tố cơ bản giúp chúng tôi có thể cung cấp trợ giúp pháp lý dân sự miễn phí. Tìm hiểu về quan hệ đối tác của công ty.

X